Podmínky ochrany osobních údajů

Hotel "Paříž" Praha, a.s., IČ:  63999188, se sídlem U Obecního domu 1080/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3465 (dále jen „E-SHOP“).

E-mail: branzovsky@hotel-paris.cz

Tel.: +420602525780

1. Úvod

1.1. Tento dokument vyhotovil E-SHOP za účelem splnění povinností informovat zákazníky jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů v rámci poskytování kosmetických přípravků a doplňků stravy, obchodního sdělení a marketingu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

1.2. Tento dokument se vztahuje na všechny osoby, které komunikují se zaměstnanci E-SHOP za účelem dodání nabízeného zboží nebo služby nebo objednávají zboží E-SHOP (dále jen „Zákazníci“). E-SHOP je jakožto správce osobních údajů povinna zajistit, aby všichni zákazníci měli možnost se s obsahem dokumentu seznámit a poskytnout jim k němu dodatečné informace potřebné k plnému porozumění.

2. informace dle čl. 13 nařízení

2.1. V souladu s čl. 13 Nařízení poskytuje E-SHOP jakožto správce osobních údajů jednotlivým subjektům osobních údajů – zákazníkům informace o zpracování jejich osobních údajů.

2.2. V rozsahu informace o

  • kontaktních údajích správce osobních údajů
  • účelu zpracování a právním základu, na němž je zpracování založeno
  • kategoriích dotčených osobních údajů
  • příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů předávání osobních údajů do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci
  • době uložení osobních údajů nebo kritériích pro její určení

jsou informace poskytnuty ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování v Příloze č. 1 tohoto dokumentu.

2.3. Ve vztahu k účelům zpracování, založeným na právním předpisu, pro splnění smlouvy nebo na výkonu oprávněných zájmů E-SHOP je poskytnutí osobních údajů zákazníkem povinné, a v případě jeho odmítnutí nemůže E-SHOP poskytnout zákazníkovi nabízené přípravky.

2.4. Poučení o právech zákazníka týkajících se ochrany osobních údajů:

2.4.1. Právo na přístup k osobním údajům

Zákazník má právo po E-SHOP požadovat, aby mu poskytla přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Zákazník je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s E-SHOP jeho osobní údaje.

2.4.2. Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů

V případě, že se zákazník domnívá, že E-SHOP jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem (zejména s účely a právními základy zde identifikovanými) nebo s právními předpisy, je oprávněn na E-SHOP požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li E-SHOP nepřesné osobní údaje zákazníka, je zákazník oprávněn požadovat jejich opravu.

2.4.3. Právo na výmaz osobních údajů

Zákazník je oprávněn požadovat na E-SHOP výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, zákazník odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy zákazník vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.

2.4.4. Právo na omezení zpracování

Zákazník je oprávněn požadovat po E-SHOP omezení zpracování osobních údajů v následujících případech:

  • zákazník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby E-SHOP mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit,
  • zpracování osobních údajů je dle zákazníka protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů,
  • BC osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

S osobními údaji, ve vztahu k nimž bylo uplatněno právo na omezení zpracování, nebude s výjimkou jejich prostého uložení až do splnění účelu omezení prováděna žádná operace zpracování, ledaže byl k takovému zpracování zákazníkem udělen souhlas, nebo je takového zpracování zapotřebí z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu jiného důležitého zájmu Evropské Unie nebo České republiky.

2.4.5. Právo na námitku proti zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů E-SHOP je zákazník oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. E-SHOP je na základě námitky povinna zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami zákazníka.

2.4.6. Právo na přenos osobních údajů

S ohledem na to, že v rámci zpracování osobních údajů zákazníka ze strany E-SHOP jsou splněny podmínky pro přenositelnost osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení (zpracování prováděno na základě souhlasu a z důvodu plnění smluvních povinností), může zákazník předat poskytnuté osobní údaje jinému správci. Je-li to technicky možné E-SHOP předá osobní údaje zákazníka přímo správci.

2.4.7. Právo na podání stížnosti

V případě podezření, že E-SHOP  zpracovává osobní údaje zákazníka v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li E-SHOP některému z výše uvedených požadavků zákazníka, je zákazník oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

2.5. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů zákazníků

2.5.1. E-SHOP je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaného poskytovatele, nacházejícího se v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. poskytovatelé informačních systémů, používaných ke zpracování osobních údajů, majících přístup k příslušným databázím v rámci servisní činnosti). Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě listinné s omezeným přístupem třetích osob a ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích E-SHOP.

2.5.2. E-SHOP zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor E-SHOP a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Veškeré servery a datová úložiště, používané ke zpracování osobních údajů, jsou ve vlastnictví E-SHOP  a nacházejí se v jejích prostorách.

2.5.3. Při zpracování osobních údajů zákazníků dochází automatizovanému rozhodování a k profilování zákazníka.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. V případě, že E-SHOP začne zpracovávat osobní údaje zákazníka k jiným účelům a jiným způsobem, než jaké vyplývají z tohoto dokumentu a které pod tento dokument nespadají, je povinna o takovém zpracování zákazníka informovat v rozsahu dle tohoto dokumentu, a není-li dán jiný právní základ takového zpracování, je povinna k takovému zpracování získat souhlas zákazníka.

3.2. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je Příloha č. 1 – Informace o účelech zpracování osobních údajů.

3.3. Tento dokument je každému zákazníkovi poskytnut způsobem, umožňujícím důkladné seznámení s jeho obsahem, a jeho znění je zákazníkům nepřetržitě přístupné na internetových stránkách E-SHOP.